Ne Güzel?

Yazar kesime fazlaca meraklı.Fazla hayalci.

Home Theme sorsana :) Submit

(via beraberbulutlarauzansak)

üşüyeceksin,seni başka kollar ısıtmaz

Gittiğin günden beri yağmur yağıyor saçlarıma. LÜTFEN GEL!

Boktan kısacacık hali bile.

(Kaynak: denizmanzarasi, hsynysh gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter